Regulamentul oficial al concursului “Câştigă o muzicuţă pe oră” – Balkanik Festival

Prezentul regulament ofera celor interesati informatii cu privire la desfasurarea unei campanii publicitare locale si sub forma unui concurs cu premii, in cadrul Festivalului de cultura balcanica “Balkanik Festival”, dupa cum este precizat mai jos.

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI SI REGULAMENTUL OFICIAL AL

CONCURSULUI

1.1 Concursul cu premii intitulat “Câştigă o muzicuta pe ora” (in continuare „Concursul”) este organizat de catre Asociaţia “Institutul Verde” (denumit in continuare „Organizatorul”), o organizaţie neguvernamentală din Romania, cu sediul social in Strada Aura Buzescu, Nr. 71, Sector 2, Bucureşti.

1.2 Concursul va fi organizat si se va desfasura conform prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”).

1.3 Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata de desfasurare a acesteia, pe site-ul oficial al Organizatorului.

1.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, implicit oricare dintre conditiile desfasurarii Concursului, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta oricand desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a publicului cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari / completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin acestora la adresa web http://www.institutulverde.ro  cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile. In astfel de situatii, Organizatorul va putea publica pe aceasta pagina web versiuni actualizate ale Regulamentului
SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

 

Concursul va fi organizat si se va desfasura la nivel local, la adresa desfăşurii evenimentului “Balkanik Festival” (str. Uranus, nr. 144, Sector 5, Bucureşti).

 

 

SECTIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

 

3.1. Concursul va fi lansat incepand cu data de 12.09.2015 (ora: 16:00) si se va desfasura pana la data de 13.09.2015 (ora: 21:00). Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile acestui Regulamentului. Identitatea Castigatorilor Concursului, desemnati potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai jos, va fi comunicata prin desemnarea lor la fata locului de catre Organizator.

 

3.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Concursului pe parcursul derularii acestuia, dar nu inainte de a comunica public acest lucru, conform prevederilor art. 1.4 de mai sus.

 

3.3. Prin nerevendicarea premiilor in termenele si/sau in conditiile prezentului Regulament, participantii desemnati si validati castigatori pierd dreptul de a le mai revendica premiul iar Organizatorul este eliberat de toate obligatiile ce ii revin fata de respectivii participanti castigatori in legatura cu premiile nerevendicate.

 

 

 

SECTIUNEA 4. PARTICIPANTII. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

4.1. Exceptand categorile de persoane indicate la art. 4.2 de mai jos, se pot inscrie si pot participa la Concurs persoanele fizice (denumite in continuare „Participantii”) care la data inscrierii in Concurs au implinit varsta de 16 ani si care indeplinesc totodata si in mod cumulativ celelalte conditii de participare prevazute in cadrul Sectiunii 5 de mai jos si in special conditiile stabilite la art. 5.1.

 

4.2 Nu se pot inscrie si nu pot participa la Concurs angajatii Organizatorului, ai companiilor implicate direct in organizarea si derularea Concursului, ai reprezentantilor imputerniciti de Organizator, precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie si rudele acestora pana la gradul II inclusiv).

 

4.3. Daca vor fi identificate oricand persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Concursului, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula oricand validarea oricarui castig si de a solicita restituirea premiilor astfel atribuite si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea oricaror prejudicii cauzate.

 

4.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice inscriere si participare pe care o considera in mod justificat a fi contrara acestui Regulament.

 

4.5. Orice incercare de fraudare va determina eliminarea din Concurs a Participantului in cauza, acesta putand fi informat cu privire la aceasta decizie pe adresa de email.

 

4.6 Inscrierea si participarea la Concurs presupune acceptarea si respectarea integrala si neconditionata de catre orice Participant a oricareia dintre prevederile prezentului Regulament.

 

 

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

ALTE CONDITII DE PARTICIPARE

 

 

5.1. Pentru a se inscrie in vederea participarii in Concurs, orice persoana care indeplineste conditiile de participare descrise in Sectiunea 4 de mai sus trebuie sa detina un bilet de participare la evenimentul Balkanik Festival si sa utilizeze cel putin o data aparatul SIGUREC NOMAD (depunerea a cel putin un recipient din PET/doza de aluminiu).

 

5.2. La sfarsitul Concursului (la finalul fiecarei ore din intervalul 14.00 – 22.00) si cu respectarea termenelor stabilite prin prezentul Regulament, va fi desemnat 1 (un) castigator („Castigator”) al Concursului. Desemnarea Castigatorilor se va realiza in functie de cantitatea (numarul) de recipiente goale (sticle din PET sau doze de aluminiu) depuse la aparatul de colectare a deseurilor SIGUREC NOMAD. Daca la sfarsitul Concursului, in urma centralizarii voturilor se va constata egalitate de voturi  intre doi Participanti, Castigatorul va fi desemnat potrivit liberei decizii a Organizatorului care va lua in considerare numarul de doze de aluminiu depuse.

 

5.3. In situatia in care Castigatorul nu poate fi contactat la data finalizarea concursului ori nu poate intra in posesia premiului din orice motiv independent de vointa sau controlul rezonabil al Organizatorului sau se va constata chiar si ulterior ca nu au fost respectate oricare dintre conditiile de participare prevazute in acest Regulament (in special cele stabilite in Sectiunea 4 si art. 5.1 de mai sus), Organizatorul isi rezerva dreptul de a acorda premiul / premiile urmatorului clasat in ordinea numarului de voturi primite.

 

5.4. O persoana cu drept de participare se poate inscrie in Concurs o singura data si numai in cadrul perioadei de desfasurare a Concursului.

 

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

 

6.1. Ulterior desfasurarii Concursului va fi atribuit ca premiu Castigatorului desemnat potrivit mecanismului descris la Sectiunea 5 de mai sus 10 (zece) muzicute in valoare de 30 (treizeci) de lei (suma include TVA).

6.2 Suma totala a premiilor acestui concurs este de 300 (cinci sute de lei).

 

6.3. Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, premiul Concursului nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu.

 

 

 

SECTIUNEA 7. PROCEDURA PRIVIND REVENDICAREA, VALIDAREA SI ATRIBUIREA PREMIILOR

 

7.1. Participantul desemnat Castigator al Concursului urmeaza sa fie validat de catre Organizator. Astfel, din ora in ora se vor solicita datele de identitate (nume si prenume).

7.2. Un Castigator va putea intra in posesia unui singur premiu.

 

 

 

 

SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATI

 

8.1.Referitor la inscrierile in Concurs, Organizatorul sau reprezentantii imputerniciti de Organizator nu isi asuma responsabilitatea pentru:

1.1. datele incomplete, inexacte sau incorecte completate la inscrierea in concurs, precum si pentru datele introduse in afara perioadei de desfasurare a acestuia;

1.2. pierderile sau intarzierile inscrierilor de participare la Concurs, determinate de factori independenti de vointa sau controlul rezonabil al Organizatorului;

 

Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a oricarui premiu.

 

8.2. Prin inscrierea in Concurs, toti Participantii si implicit Castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor prevazute in prezentul Regulament, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a Participantilor.

 

 

SECTIUNEA 9. INCETAREA / SUSPENDAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

 

9.1 Concursul poate inceta oricand inainte de termen in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Concursul.

 

9.2 Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricand in baza deciziei Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor art. 1.4 de mai sus.

 

 

 

 

 

SECTIUNEA 10. LITIGII

 

10.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila

Te-ar putea interesa și

Regulamentul oficial al concursului “Câştigă o muzicuţă pe oră” – Balkanik Festival

Citește și