Statut

 

STATUTUL

Asociaţiei Institutul Verde

CAPITOLUL I – MEMBRII FONDATORI, DENUMIREA ASOCIAŢIEI ŞI SEDIUL

Art. 1. Membrii fondatori ai Asociaţiei sunt subsemnaţii:

1)   Miroslav Tașcu-Stavre…

2)   Momoc Antonio-Roberto…

3)   Dumitrescu Constantin…

4)   Fulga Laurențiu-Olimpius…

5)   Ciobanu Adrian…

6)   Dumitru Silviu…

Art. 2. Denumirea Asociaţiei este “Institutul Verde”. În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile, precum şi în orice alte acte emanând de la Asociaţie, se va menţiona această denumire, sediul, numărul de înregistrare sub care figurează în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi codul unic de înregistrare.

CAPITOLUL II – FORMA JURIDICĂ, DURATA, SCOPUL ŞI OBIECTUL ASOCIAŢIEI

Art. 3.Institutul Verde” este o persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală şi apolitică, ce funcţionează în temeiul O.G. nr. 26/2000.

Art. 4. Asociaţia este constituită pentru o durată nelimitată. Durata de funcţionare a Asociaţiei poate fi modificată prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor, cu respectarea formelor prevăzute de lege.

Art. 5. Scopurile “Institului Verde” sunt:

a.   protejarea mediului înconjurător,

b.   promovarea  în rândul tinerilor a dialogului și solidarității cu privire la problemele de mediu;

c.   promovarea de soluţii ecologiste la problemele de mediu din Romania şi din societatea mondială contemporană,

d.   inițierea și susținerea unor politici pentru tineret și încurajarea tinerilor;

e.   acordarea, din perspectivă ecologistă, de expertiză şi asistenţă mediului politic şi societăţii civile în promovarea valorilor şi politicilor publice şi economice ecologiste,

f.    apărarea dreptului fundamental la un mediu sănătos şi a drepturilor omului în general,

g.   apărarea şi promovarea valorilor democratice, a statului de drept şi a unui cadru politic pluralist,

h.   promovarea educaţiei, cu un accent special pe educaţia de mediu şi a celei democratice,

i.     promovarea cercetării ştiinţifice, a tehnologiilor nepoluante, a surselor regenerabile de energie şi a agriculturii ecologice,

j.    promovarea şi sprijinirea unei viziuni de dezvoltare bazate pe implementarea unei economii durabile,

k.   stoparea defrişărilor abuzive de pădure şi a exploatării iraţionale a resurselor naturale,

l.     apărarea spaţiilor verzi urbane şi promovarea unor măsuri de depoluare a oraşelor,

m. protejarea patrimoniului cultural, peisagistic, arhitectural, istoric şi artistic naţional şi universal,

n.   apărarea drepturilor animalelor şi stoparea cruzimii faţă de acestea.

Art. 6. Pentru realizarea scopului propus, Asociaţia „Institutul Verde” va apela la următoarele mijloace şi obiective:

1. Elaborarea de programe doctrinare ecologiste şi identificarea de soluţii la crizele actuale de mediu;

2. Educarea și promovarea implicării tinerilor în fiecare aspect al vieții sociale și politice, inclusiv participarea lor la corpurile decizionale;

3. Oferirea de asistenţă şi consultanţă forţelor politice ecologiste din România şi din străinătate pentru promovarea la nivel politic a valorilor asumate de asociaţie;

4. Organizează și asigură atestarea profesională a persoanelor fizice care doresc sa devină membrii ai Asociației cât și atestarea membrilor asociați- persoane juridice;

5. Organizarea şi coordonarea de programe educative menite sa contribuie la promovarea şi aprofundarea valorilor, ideilor şi practicilor ecologiste;

6. Susţinerea unor programe de cercetare ştiintifică;

7. Elaborarea, coordonarea şi evaluarea de programe de expertiza de mediu şi consultanţă de specialitate;

8. Susţinerea comunicarii şi a schimbului de informaţii şi opinii pe teme de mediu cu asociaţii şi fundaţii având ca obiect protecția mediului din ţară şi străinătate. Organizarea de activităţi comune cu asociaţii şi fundaţii de mediu din ţară şi străinătate;

9. Desfășoară activități care să asigure îndeplinirea condițiilor de afiliere a Asociației la asociații și organisme internaționale de profil;

10. Organizarea de reuniuni ştiintifice (seminarii, simpozioane, ateliere, work-shopuri, conferinţe) dedicate unor subiecte de mediu din ţară sau străinatate;

11. Organizează stagii și seminarii de perfecționare profesională a membrilor în tară și străinatate;

12. Organizează și participă la schimburi culturale de tineret;

13. Monitorizarea şi analiza informatiei pe probleme de mediu (presa scrisa, audio şi TV, locala şi centrala);

14. Organizarea, coordonarea şi evaluarea de sondaje de opinie publică;

15. Oferirea de asistenţă şi programe de training pentru Comunicare şi relaţii publice pentru asociaţii şi fundaţii preocupate de mediu;

16. Editarea de prospecte, postere, broşuri, cărţi, reviste având drept scop popularizarea activităţilor Institutului;

17. Comunicarea prin evenimente la care sunt invitati specialişti pe mediu din ţară sau străinătate a valorilor politice, civice şi culturale specifice ecologiei, umanismului şi democraţiei;

18. Înfiinţarea, organizarea şi coordonarea unor instituţii de presă (ziare, reviste, broşuri)  cu scopul promovării valorilor democratice, ale umanismului şi ecologiei;

19. Organizarea unui centru de documentare propriu;

20. Oferirea de burse tinerilor preocupati de studierea, promovarea şi sustinerea ecologiei în România şi în lume;

21. Acțiuni de lobby şi advocacy pentru susținerea proiectelor ecologice şi de protecția mediului;

22. Formularea de cereri şi acțiuni în fața organelor statului pentru apărarea mediului înconjurător;

23. Acțiuni în instanță pentru apărarea mediului înconjurător şi acordarea de asistență juridică, prin intermediul membrilor Uniunii Barourilor din România, membri sau simpatizanți ai “Institutului Verde” şi ai obiectivelor sale, pentru toate acțiunile de natură să asigure protecția mediului înconjurător;

24. Acţiuni de promovare a cercetării ştiinţifice, a tehnologiilor nepoluante, a resurselor regenerabile de energie şi a agriculturii ecologice;

25. Organizarea de conferinţe şi dezbateri pe teme precum valorile democratice, statul de drept, drepturile omului;

26. Acţiuni de promovare şi apărare a drepturilor animalelor şi de combatere, inclusiv prin educaţie, legislaţie şi politici publice, a cruzimii faţă de animale;

27. Monitorizarea standardelor democratice din România şi a corectitudinii proceselor electorale inclusiv prin participarea cu observatori la alegerile organizate în ţara noastră;

28. Propune legi şi lupta pentru protejarea consumatorului (militând pentru etichetarea corespunzatoare a produselor din comerţ, pentru semnalizarea prezenţei produselor ecologice în spatiul public, cum ar fi alimentele preparate ecologic, precum şi pentru facilităţi fiscale pentru producatorii eco autohtoni);

29. Promovează educatia ecologica in educatia publică şi educarea elevilor în favoarea unei alimentaţii sănătoase si in spiritul protejarii mediului;

30. Susţine şi promovează alternativa alimentatiei naturale in alimentatia publică.

31. La nivel regional și global, Institututul Verde împărtașește și sprijină valorile de bază ale activiștilor ecologiști internaționali:

  • Democrație participativă: Fiecare ființă umană merită un cuvânt în deciziile care îi afectează viața și nu trebuie să fie supusul voinței altuia.
  • Dreptate socială și sanse egale: Fiecare persoană trebuie să aibă aceleași drepturi și oportunități ca și celelalte de a beneficia de pe urma resurselor oferite de guvern și societate.
  • Gândire ecologică: Societățile umane trebuie să opereze întelegând că suntem parte a naturii, nu independenți de ea. Trebuie să menținem un echilibru natural și să trăim în limitele mediului și ale resurselor comunităților noastre și ale planetei.
  • Nonviolența: Dezvoltarea unor alternative eficiente la tiparele violente ale societății noastre este esențială. Promovăm metode de acțiune non-violente care să intre în opoziție cu tipice practici si politici agresive și ne ghidăm acțiunile înspre o pace personală, comunitară și globală.
  • Descentralizarea: Centralizarea bogăției și a puterii contribuie la nedreptatea economică și socială, distrugerea mediului și militarizare. Luarea deciziei ar trebui să ramână, pe cât posibil, la nivel individual și local, în același timp asigurându-se protecția drepturilor civile pentru toti cetățenii.
  • Economie bazată pe comunitate și dreptate economică: Realizăm că este esențial să cream un sistem economic flexibil și durabil, unul capabil de a crea locuri de muncă și de a oferi standarde de viață decente pentru întreaga populație, menținând în același timp un echilibru de mediu sănătos.
  • Feminism și egalitatea de gen: Am moștenit un sistem social bazat pe dominația masculină a politicii și economiei. Facem apel la înlocuirea eticii culturale bazate pe dominație și control cu moduri de acțiune mai cooperante, care respectă diferențele de opinie și sex. Valori umane precum egalitatea dintre sexe, responsabilitatea interpersonală și onestitatea trebuie dezvoltate cu constința morală.
  • Respect pentru diversitate: Credem că este important să valorificăm diversitatea culturală, etnică, rasială, sexuală, religioasă și spirituală și să promovăm dezvoltarea relațiilor de respect de-a lungul acestor linii. Conștientizăm și încurajăm respectul pentru alte forme de viață și păstrarea biodiversității.
  • Responsabilitate personală și globală: Încurajăm indivizii să acționeze pentru îmbunătățirea bunăstării personale, și pentru îmbunătățirea echilibrului personal și a armoniei sociale.
  • Priorități viitoare și durabilitate: Acțiunile și politicile noastre ar trebui să fie motivate de scopuri pe termen lung. Dorim să protejăm resurse naturale valoroase, distrugând sau reciclând deșeurile pe care le creăm, dezvoltând simultan o economie sustenabilă.

CAPITOLUL III – MEMBRII ASOCIAŢIEI; CATEGORII, DREPTURI ŞI OBLIGAŢII, DOBÂNDIREA ŞI PIERDEREA CALITĂŢII

Art. 7. Membrii “Asociaţiei Institutului Verde se împart în trei categorii, după cum urmează:

a)   membri fondatori – cei care au semnat Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei, fiind cei care au avut iniţiativa şi au suportat toate costurile constituirii acesteia;

b)   membri simpli – cei care s–au alăturat ulterior Asociaţiei la recomandarea a cel puţin 3 membri fondatori;

c)   membru de onoare – orice persoană fizică, din ţară şi din străinătate care, prin activitatea sa, a sprijinit semnificativ Asociaţia în atingerea scopului pentru care a fost înfiinţată sau care este o personalitate recunoscută cu contribuţii deosebite la protejarea mediului.

Art. 8. Membrii asociaţi, indiferent de categorie, au obligaţia de a respecta Statutul, deciziile adoptate regulamentar de organele de decizie şi administrare şi de a desfăşura o activitate continuă pentru promovarea şi atingerea scopului Asociaţiei.

Asociaţii se vor abţine de la folosirea oricăror informaţii obţinute în orice mod cu ocazia desfăşurării unei activităţi în cadrul Asociaţiei, în interes propriu şi/sau în interesul altei persoane, dacă prin aceasta se aduce atingere drepturilor şi/sau drepturilor unui alt membru asociat.

Art. 9. Membrii asociaţi au următoarele drepturi, în funcţie de categoria din care fac parte:

a)   un membru fondator poate vota în Adunarea Generală, poate fi ales în Consiliul Director, poate cere explicaţii Consiliului Director cu privire la modul în care este administrată Asociaţia cu ocazia Adunării Generale, poate sesiza cenzorul asupra unor nereguli constatate în activitatea Asociaţiei, poate face Consiliului Director propuneri de admitere sau de excludere a unor membri;

b)   un membru simplu are toate drepturile unui membru fondator, dar cererea de a fi primit în asociaţie trebuie să beneficieze de sprijinul a minimum 3 membri fondatori;

c)   un membru de onoare poate face sugestii Consiliului Director sau Adunării Generale privitoare la activitatea Asociaţiei. Un membru de onoare nu are dreptul de a vota în Adunarea Generală şi de a fi ales în Consiliul Director.

Art. 10. Dobândirea calităţii de membru simplu se face prin decizie a Consiliului Director de către orice persoană care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a)   depune o cerere, însoţită de acordul a cel puţin 3 membri fondatori;

b)   plăteşte o sumă compusă din taxa fixă de 100 RON sau 25 Euro.

Art. 11. Pierderea calităţii de membru al Asociaţiei poate avea loc în următoarele situaţii:

a)   deces,

b)   prin declaraţie autentică dată de membrul asociat, adusă la cunoştinţă Consiliului Director cu cel puţin 30 zile calendaristice înainte de momentul în care se intenţionează renunţarea la această calitate;

c)   întreprinderea de acţiuni/activităţi/demersuri prin care sunt afectate grav atingerea scopului Asociaţiei.

În cazurile arătate la punctele a) – b) de mai sus, încetarea calităţii de asociat se produce de drept în momentul intervenirii cazului menţionat.

În cazul de la punctul c), decizia de excludere este luată de Consiliul Director prin vot cu majoritate simplă a membrilor acestui organism. Membrul asociat faţă de care s–a luat această decizie o poate contesta în faţa Adunării Generale a Asociaţilor, care decide cu majoritatea simplă a celor participanţilor menţinerea sau desfiinţarea deciziei respective. În cazul desfiinţării deciziei de excludere luate de Consiliul Director, plata cotizaţiei trebuie să fie făcută începând cu luna imediat următoare celei în care s–a ţinut respectiva Adunare Generală a Asociaţilor.

Art. 12. Membrii asociaţi care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept asupra patrimoniului social.

CAPITOLUL IV – ORGANIZAREA, CONDUCEREA ŞI CONTROLUL ASOCIAŢIEI

Art. 13. Voinţa Asociaţiei se manifestă prin organul său de conducere care este Adunarea Generală a Asociaţilor, alcătuită din totalitatea membrilor fondatori şi simpli.

Art. 14. Adunarea Generală a Asociaţilor se întruneşte o dată pe an în şedinţe ordinare până în ultima zi a lunii mai a fiecărui an şi, ori de câte ori este cazul, în şedinţe extraordinare.

Art. 15. Adunarea Generală a Asociaţilor se întruneşte în şedinţe extraordinare la cererea Preşedintelui, a Consiliului Director sau la cererea a 1/3 din membrii fondatori şi simpli în termen de 10 zile calendaristice de la data comunicării cererii către secretarul Asociaţiei.

Art.16. Convocarea se face prin grija secretarului, telefonic, prin fax sau prin internet.

Art. 17. Cvorumul de prezenţă cerut pentru ţinerea valabilă a Adunării Generale, ordinare sau extraordinare, este de jumătate plus unul din membrii asociaţi.

În cazul imposibilităţii de a fi prezent la Adunarea Generală, votul faţă de punctele de pe ordinea de zi poate fi exprimat şi prin delegare scrisă prealabilă către un alt membru al asociaţiei sau printr-o înştiinţare scrisă explicită cu privire la opţiunea de vot.

În cazul în care nu sînt îndeplinite condiţiile de cvorum, Adunarea Generală poate fi reprogramată pentru a doua zi, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, considerându-se valabil ţinută, indiferent de numărul asociaţilor prezenţi.

Art. 18. Adunarea Generală este prezidată de Preşedinte şi are următoarele competenţe:

a)   stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei;

b)   aprobă bilanţul contabil şi bugetul de venituri şi cheltuieli;

c)   alege şi revocă membrii Consiliului Director;

d)   alege şi revocă cenzorul Asociaţiei;

e)   aprobă modificarea Statutului şi a Actului Constitutiv;

f)    aprobă raportul cenzorului;

g)   aprobă programul de activitate al Asociaţiei pentru anul următor;

h)   hotărăşte asupra dizolvării, lichidării, fuzionării, stabilind destinaţia bunurilor rămase după lichidare precum şi lichidatorul;

i)     validează sau invalidează decizia Consiliului Director de excludere a unui membru asociat;

j)    hotărăşte asupra oricăror altor chestiuni care privesc Asociaţia, relaţiile dintre Asociaţie şi membrii asociaţi, precum şi dintre Asociaţie şi orice alte persoane fizice sau juridice, inclusiv şi mai ales dintre Asociaţie şi organele Statului Român.

Art. 19. Toate deciziile sunt luate în Adunarea Generală cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi. Membrii asociaţi au obligaţia să voteze pro sau contra, nefiind admisă abţinerea.

Art. 20. Consiliul Director este organul de execuţie al Asociaţiei şi are rolul de a pune în executare hotărârile Adunării Generale, având următoarea componenţă:

a)   Miroslav Tașcu-Stavre – preşedinte;

b)   Dumitru Silviu – secretar;

c)   Momoc Antonio-Roberto – membru;

d)   Fulga Laurențiu-Olimpius – membru;

e)   Dumitrescu Constantin– membru;

f)    Ciobanu Adrian – membru.

Art. 21. Mandatul membrilor Consiliului Director este de 4 (patru) ani.

În caz de vacanţă a postului de membru în Consiliul Director din orice motiv (demisie, deces, imposibilitate fizică de exercitare a mandatului etc), inclusiv a postului de Preşedinte, Consiliul Director decide cu majoritate simplă numirea în postul respectiv a unui înlocuitor din rândul membrilor fondatori, până la alegerea unui nou membru de către Adunarea Generală a Asociaţilor, care va fi convocată imediat în şedinţă extraordinară.

Art. 22. Competenţele Consiliului Director sunt următoarele:

a)   ia măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Asociaţilor;

b)   prezintă Adunării Generale a Asociaţilor raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei;

c)   cere convocarea Adunării Generale a Asociaţilor;

d)   adoptă orice decizii sunt necesare pentru atingerea scopului pentru care a fost a fost înfiinţată Asociaţia, prin folosirea mijloacelor arătate la art. 6 din Statut;

e)   aprobă actele juridice care să fie încheiate cu membrii asociaţi şi cu terţii;

f)    aprobă cheltuielile ce urmează a fi efectuate pentru asigurarea desfăşurării normale a activităţii Asociaţiei şi pentru atingerea scopului pentru care a fost înfiinţată aceasta;

g)   aprobă organigrama şi politica de personal a Asociaţiei, realizând angajarea sau concedierea de personal, atribuirea de competenţe acestui personal, precum şi aprobarea colaborării cu consilieri indendendenţi în probleme tehnice;

h)   decide asupra primirii de noi membri;

i)     ia act de încetarea calităţii de membru asociat în cazurile arătate la art. 11 lit. a) – c) şi decide asupra excluderii unui membru asociat în cazul menţionat la art. 1 lit. d) din Statut;

j)    aprobă înfiinţarea de filiale, precum şi mutarea sediului Asociaţiei;

k)   stabileşte valoarea cotizaţiei ce o vor achita membrii, în sumă fixă, precum şi termenul de achitare a acestei cotizaţii;

l)     decide înfiinţarea de societăţi comerciale şi/sau desfăşurarea oricăror tipuri de activităţi economice premise de legislaţia în vigoare în vederea obţinerii de venituri care să fie folosite exclusiv pentru realizarea scopului Asociaţiei;

m) primeşte donaţii, sponsorizări sau legate în numele Asociaţiei;

n)   se preocupă în permanenţă de înscrierea cu celeritate în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ţinut la grefa judecătoriei, a oricăror modificări survenite în organizarea şi funcţionarea Asociaţiei;

o)   adoptă reglementări care să detalieze modul de aplicare a prevederilor Actului Constitutiv şi ale Statutului.

Art. 23. Şedinţele Consiliului Director sunt cel puţin bilunare şi se ţin la sediul Asociaţiei sau în alt loc unde membrii săi sunt convocaţi, iar cvorumul necesar şedinţelor este asigurat de prezenţa a cel puţin jumătate plus unu dintre membri.

Art. 24. Toatele deciziile Consiliului Director se adoptă cu majoritatea simplă a celor prezenţi. În caz de egalitate, votul Preşedintelui valorează dublu.

Art. 25. Preşedintele are următoarele competenţe:

a)   conduce activitatea cotidiană a Asociaţiei, supervizând modul în care deciziile Consiliului Director sunt aduse la îndeplinire şi dispunând luarea oricăror măsuri şi efectuarea oricăror activităţi care sunt necesare în acest sens;

b)   cere convocarea Adunării Generale a Asociaţilor;

c)   prezidează şi coordonează şedinţele Consiliului Director şi ale Adunării Generale a Asociaţilor;

d)   reprezintă Asociaţia în raport cu organele Statului Român, precum şi în raport cu oricare alt terţ;

e)   poate adopta orice măsură ce intră în competenţa Consiliului Director, în cazul în care situaţiile de urgenţă impun acest lucru, măsură ce poate fi ratificată sau respinsă de membrii Consiliului la prima şedinţă la care este întrunit cvorumul prevăzut de art. 23 din Statut;

f)    păstrează ştampila Asociaţiei şi o aplică pe actele emanate de la aceasta;

g)   semnează actele emise de Asociaţie (inclusiv documentele necesare în vederea efectuării de plăţi, respectiv cele dovedind încasarea unor sume de bani) sau la care Asociaţia este parte.

h)   colectează de la asociaţi şi depune în bancă suma care constituie, conform prevederilor art. 6 din Statut, patrimoniul iniţial al Asociaţiei, deschide contul bancar al Asociaţiei şi are drept de semnătură în bancă pentru depunerea şi retragerea de sume din acest cont.

Art. 26. Secretarul Asociaţiei are următoarele competenţe:

a)   convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor la cererea persoanelor arătate la art. 15 din Statut;

b)   ţine evidenţa bunurilor, inclusiv bani, existente în patrimoniul Asociaţiei şi prezintă în acest sens rapoarte Preşedintelui şi Consiliului Director;

c)   păstrează registrele Asociaţiei şi operează în acestea;

d)   colectează de la asociaţi şi depune în bancă suma care constituie, conform prevederilor art. 6 din Statut, patrimoniul iniţial al Asociaţiei, deschide contul bancar al Asociaţiei şi are drept de semnătură în bancă pentru depunerea şi retragerea de sume din acest cont.

Art. 27. Funcţiile de Preşedinte, Secretar sau Membru în Consiliul Director nu sunt remunerate, aceştia având însă dreptul la restituirea oricăror cheltuieli (transport, cazare, hrană etc) prilejuite de deplasarea la şedinţele Consiliului Director, sau la orice altă manifestare la care este delegat să participe de către Asociaţie.

Art. 28. Organul de control al Asociaţiei este Cenzorul, care este ales de către Adunarea Generală a Asociaţilor dintre membrii asociaţi sau din afara Asociaţiei, pentru o perioadă de 3 ani.

Art. 29. Atribuţiile Cenzorului sunt următoarele:

a)   verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;

b)   întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;

c)   poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot.

Activitatea Cenzorului poate fi remunerată, acesta beneficiind şi de prevederile art. 27.

CAPITOLUL V – VENITURILE ASOCIAŢIEI

Art. 30. Veniturile Asociaţiei provin din:

a)   taxele de intrare în Asociaţie;

b)   cotizaţiile membrilor;

c)   direcţionarea a 2% din impozitul pe venit din partea simpatizanţilor asociaţiei.

d)   dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile;

e)   dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţie;

f)    venituri realizate din activităţi economice directe;

g)   donaţii, sponsorizări, legate;

h)   resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

i)     alte venituri permise de lege.

Art. 31. Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale şi poate desfăşura orice activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul Asociaţiei. Veniturile obţinute pe aceste căi sunt folosite exclusiv pentru atingerea scopului Asociaţiei.

Art. 32. Valoarea cotizaţiei care trebuie să fie plătită de fiecare membru asociat este de 100 RON pe an.

CAPITOLUL VI – DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

Art. 34. Asociaţia se dizolvă:

a)   de drept, atunci când:

-          este în mod vădit pusă în imposibilitatea de a-şi realiza scopul propus;

-          numărul de membri este sub numărul minim prevăzut de lege.

b)   prin hotărârea judecătoriei, la cererea oricărei persoane interesate, în condiţiile legii;

c)   prin hotărârea Adunării Generale.

Art. 35. În caz de dizolvare, bunurile rămase în urma lichidării vor fi transmise către membrii asociaţi proporţional cu cotizaţia plătită de fiecare membru asociat.

CAPITOLUL VII – DISPOZIŢII FINALE

Art. 36. Prevederile prezentului Statut se completează de drept şi contextual cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000.

MEMBRI FONDATORI

1.   Miroslav Tașcu-Stavre

2.   Dumitru Silviu

3.   Momoc Antonio-Roberto

4.   Fulga Laurențiu-Olimpius

5.   Dumitrescu Constantin

6.   Ciobanu Adrian